nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
nlrufrdeenes(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Wanneer kan ik de gemeentelijke meerwaardebelasting terugvorderen?

De zogenaamde “plusvalía municipal” is de belasting op de waardevermeerdering van gemeentegrond (IIVTNU). Zoals de naam al aangeeft, is het een belasting die de gemeente heft wanneer er winst is gemaakt bij de overdracht. Of, anders gezegd, als de waarde van de overdracht hoger is dan de waarde van de aankoop, moeten we de meerwaarde betalen.

Het is deze waardestijging die het belastbare feit doet ontstaan.

Dus, als ik mijn huis met verlies heb verkocht, moet ik dan de gemeentelijke meerwaardebelasting betalen?

Ja, want de belastingplichtige moet bewijzen dat er geen sprake is van waardevermeerdering. Met andere woorden, vanaf 10 november 2021 moet de belasting gewoon weer worden betaald zoals vóór de uitspraak van het Spaanse Hooggerechtshof STC 182/2021, tenzij de belastingplichtige bewijst dat er op het moment van de overdracht geen waardevermeerdering van het onroerend goed was.

De belastingplichtige is verplicht de Spaanse belastingdienst op de hoogte te brengen van het bestaan van de vermogensoverdracht en dus te bewijzen dat er geen sprake is van waardevermeerdering. Zelfs dan behoudt de gemeentelijke overheid zich het recht om deze teruggave als ontoereikend te beschouwen, ondanks dat de belastingplichtige achteraf een verzoek om teruggave indient.

Waarom kan de gemeentelijke overheid dit doen? De gemeentelijke overheid hanteert als belastingvoet de hoogste van de volgende waarden: de door de belanghebbenden aangegeven waarde, de overeengekomen prijs of koopsom of de marktwaarde.

Kortom, er moet rekening worden gehouden met de waarde die voorkomt in de koopakte en in de leveringsakte, die doorgaans gelijk of hoger zal zijn dan de door het eigendomsregister vastgestelde referentiewaarde.

Wie moet de belasting betalen?

Het is logisch te denken dat de belastingplichtige altijd de overdrager is, aangezien hij het voordeel van de waardestijging van de grond geniet. Dit is echter niet altijd het geval.

Het Spaanse rechtsstelsel (KB 2/2004, art. 106.2) bepaalt dat wanneer de verkoper een niet in Spanje woonachtige persoon is, de koper de meerwaarde moet betalen. Dit heeft te maken met de inning van de belasting en de mogelijkheid dat niet-ingezetenen de betaling ervan zouden kunnen ontduiken.

Als ik met verlies heb verkocht en meerwaardebelasting heb betaald, kan ik die dan terugvragen?

Belastingplichtigen die de belasting hebben betaald zonder dat ze daartoe eigenlijk verplicht waren, kunnen deze onterecht betaalde belasting binnen 4 jaar terugvragen.

Dat deze belasting destijds in strijd met de grondwet werd verklaard (uitspraak Hooggerechtshof STC 182/2021), houdt niet in dat het recht op teruggave automatisch erkend wordt, want op het moment dat de belasting werd ingediend, werd deze als grondwettig beschouwd. Het in strijd zijn met de grondwet is dus een onvoorzien feit en de belastingplichtige zelf is de aangewezen persoon om een verzoek om teruggave in te dienen.

Daarom raden we altijd aan om, wanneer de verkoper een niet-ingezetene is, een bedrag in te houden om een eventuele meerwaarde bij de verkoop te dekken.

Moet ik de meerwaarde ook betalen als ik met verlies heb verkocht?

Hierbij zijn er twee mogelijkheden.

De eerste zou zijn om het heffingsbedrag binnen het vastgestelde termijn te betalen en een desbetreffend bezwaar daartegen in te dienen. Hierbij zou de gemeentelijke overheid, wanneer het bezwaar is afgehandeld, overgaan tot kwijtschelding van de heffing en daarmee overgaan tot teruggave van het betaalde bedrag plus de achterstallige rente.

De tweede mogelijkheid is het aanvragen van een opschorting van de uitspraak waartegen bezwaar gemaakt wordt op het moment van het indienen van het beroep tot heroverweging, mits u volgens de Spaanse algemene belastingwet (art. 224) een garantie kan overleggen: borgsom, effecten, onderpand, waarborg, enz.

Bij Imont Legal & Taxes raden we u aan het bedrag in de daarvoor vastgestelde termijn te betalen en het vervolgens terug te vorderen door bezwaar in te dienen.

Related Posts