De spaanse regering keurt een nieuw pakket van beschermingsmaatregelen betreffende verhuur, hypotheken, verbruik en de rechten van de werknemers

De Spaanse regering heeft koninklijk wetsbesluit 11/2020 goedgekeurd, dat bestaat uit een nieuw pakket maatregelen ter ondersteuning van de meest kwetsbare groepen zoals werknemers, consumenten en gezinnen, zodanig dat hun financiële situatie kan worden verlicht en zij kunnen beschikken over een minimum inkomen om hun vaste lasten kunnen blijven betalen.

Enkele van de belangrijkste maatregelen van dit Koninklijk Besluit met betrekking tot WONINGVERHUUR zijn:

 • De opschorting van huisuitzettingen en het lanceren van huisvesting voor kwetsbare huishoudens zonder alternatieven voor een periode van maximaal zes maanden, dit zal in voege zijn vanaf de hervatting van de rechtbankaktiviteit, van zodra de crisis door Covid-19 is overwonnen.
 • Een expecionele verlenging van de huurcontracten van de eerste verblijfplaats waarvan de vervaldatum plaatsvindt vanaf dit moment tot de twee maanden na het einde van de alarmtoestand. De verlenging moet door de huurder worden aangevraagd en heeft een maximale verlenging van zes maanden, gedurende welke vastgestelde voorwaarden van het contract in voege van toepassing blijven, tenzij partijen daarmee instemmen.
 • Uitzonderlijke uitstelling van betaling voor huurders van eerste verblijfplaats die zich in een economische kwetsbare situatie bevinden als gevolg van Covid-19.

Het Koninklijk Besluit geeft aan dat dit uitstel van betaling een uitstel, of zelfs de gehele of gedeeltelijke kwijtschelding van de huurschuld kan zijn.

Zodra deze situatie is verholpen, zal de huurder het onbetaalde tarief of de vergoedingen gedurende een periode van maximaal drie jaar terugbetalen, zonder enige vorm van boete of rente.

Dit uitstel van betaling van huurschulden treedt automatisch in wanneer de verhuurder eignaar is van diverse openbare en particuliere woningen, dat wil zeggen wanneer de verhuurder 10 of meer panden heeft.

Wanneer de verhuurder een kleine eigenaar is (indien hij minder dan 10 woningen bezit), kan hij vrijwillig instemmen met het uitstellen van de betaling of de gehele of gedeeltelijke annulering daarvan; maar als hij dit niet accepteert, kan de huurder mogelijk gebruike maken van het programma van tijdelijke financieringssteun door de banken, wat volledig door de staat wordt gedekt.

In dat geval mag de steun een maximumbedrag van zes maanden huur dekken en bedraagt de terugbetalingstermijn zes jaar, bij wijze van uitzondering verlengbaar met nog eens vier jaar, in geen enkel geval mogen kosten of interesten aangerekend worden aan de aanvrager.

 • Huurhulpprogramma voor huur van eerste woningen. Daarnaast wordt ook een steunprogramma overwogen voor de huurders van eerste woningen die niet kunnen recupereren van de kwetsbare situatie en de terugbetaling van de lening niet aankunnen. Voor deze mensen is een steunbedrag van maximaal 900 euro per maand voorzien tot 100% van de huurprijs of, in hun geval, tot 100% van de hoofdsom en interesten van de afgesloten lening ter de betaling van de huur van de gewone verblijfplaats.

Aangezien de maatregelen beperkt zijn tot het feit dat ze de gewone verblijfplaats van de huurder vormen en deze zich in een kwetsbare situatie bevindt, is het noodzakelijk duidelijk te maken dat dit de permanente en fiscale woonplaats van de huurder is.

Andere maatregelen van dit Koninklijk Besluit met betrekking tot DE BESCHERMING VAN CONSUMENTEN EN GEBRUIKERS zijn:

 • Recht tot opheffing van bepaalde contracten zonder boete voor de consument, die het betaalde geld kan terugvorderen, wanneer de dienstverlening niet mogelijk is (zoals tickets voor een show).

In geval van contracten voor het verlenen van periodieke diensten (zoals kinderdagverblijf, sportscholen, academies, enz.), Mag de onderneming geen nieuwe bedragen innen tot de dienstverlening weer loopt, zondanig dat dit niet resulteert als beëindiging van het contract, behalve door onderlinge toestemming van de partijen.

 • Tijdelijke opschorting van de contractuele verplichtingen die voortvloeien uit een lening of krediet zonder hypotheekgarantie (hieronder vallen de leningen om de aankoop van een auto of een huishoudelijk apparaat te financieren), die van kracht waren op het tijdstip van inwerkingtreding van dit Koninklijk besluit, en wanneer deze door een natuurlijke persoon zijn afgesloten, deze zich in een economische kwetsbare situatie bevindt door COVID-19. De opschorting kan aangevraagd worden aan de schuldeiser, tot een maand na het einde van de alarmtoestand. De schorsing duurt drie maanden (verlengbaar via een akkoord van de Raad van Ministers) en gedurende de geldigheidsduur van de schorsing mag de schuldeiser de betaling van de termijn niet vorderen en mag er geen enkele interest van welk type ook geeist worden.
 • De bedrijven die elektrische energie, petrolium, aardgas en water leveren, moeten de levering aan consumenten (natuurlijke personen) in hun eerste verblijfplaats garanderen, zolang de alarmtoestand van kracht is.

Andere maatregelen ter ondersteuning van de SOCIALE SFEER in het Koninklijk Besluit zijn:

 • Er wordt een nieuwe subsidie gecreëerd voor huishoudelijk personeel getroffen door het opheffen of verminderen hun activiteiten, en voor tijdelijke werknemers van wie het contract eindigt en geen recht op uitkering hebben
 • De sociale zekerheid is bevoegd respijt te verlenen voor de betaling van sociale bijdragen aan bedrijven en zelfstandigen en uitstel van betaling van schulden bij de sociale zekerheid is toegestaan tot 30 juni.
 • Zelfstandigen die gebruik willen maken van de uitkering wegens stopzetting van hun activiteit, kunnen de quota voor de sociale zekerheid van maart voor de gewerkte dagen kosteloos uitstellen.
 • Uitstel op hypotheekschulden van zelfstandigen op onroerend goed dat is aangetast door hun economische activiteit, dat wordt toegevoegd aan de uitstelling op hypotheekschulden voor de verwerving van een eerder vastgestelde eerste verblijfplaats

Wat zijn de vereisten om door COVID-19 als KWETSBARE PERSOON te worden erkend?

Om uitstel van betaling of steun met betrekking tot de huurinkomsten van de gewone verblijfplaats te verkrijgen, zal het aanvaarden van economische kwetsbaarheid als gevolg van de door COVID-19 veroorzaakte sanitaire noodsituatie de instemming van de volgende vereisen:

 1. Dat in de maand voorafgaand aan het verzoek tot uitsel van betaling degene die de huurinkomsten moet betalen, werkloos wordt, het Tijdelijke Regeling Arbeidsvoorwaarden (ERTE), of zijn werkdag heeft verminderd wegens zorg, als ondernemer, of andere soortgelijke omstandigheden die een aanzienlijk inkomensverlies veronderstellen, waardoor het totale inkomen van de gezinsleden niet wordt bereikt, in het algemeen de limiet van driemaal de openbare indicator Maandelijks inkomen met meerdere effecten (hierna IPREM, ongeveer 1.645 euro / maand), dat 0,1 maal de IPREM voor elk ten laste komend kind kan worden verhoogd of boven de 65 in de gezinseenheid (0,15 als het een gezinseenheid is) alleenstaande ouder). De limiet wordt verhoogd tot vier of vijf keer de IPREM als een van de leden van de gezinseenheid een verklaarde handicap heeft van respectievelijk meer dan 33% of 65%.
 2. Dat de huurinkomsten, vermeerderd met de kosten van nutsvoorzienging, hoger zijn dan of gelijk zijn aan 35% van het netto-inkomen dat alle leden van de gezinseenheid ontvangen.
 3. Dat geen enkel gezinlid een woning bezit in Spanje of vruchtgebruik heeft.

CONCLUSIES

De meeste door de regering genomen maatregelen zijn gericht op kwetsbare personen en eerste woningen, dus niet op degenen die een tweede verblijfplaats in Spanje hebben, zoals de meerderheid van de klanten van IMONT.

Wij informeren u dat de overheid heeft gegarandeerd dat er geen stroomonderbrekingen zullen zijn, maar dit betekent niet dat u zonder zonder geldige reden de desbetreffende rekeningen niet meer hoeft te betalen.

In het geval dat facturen, rekeningen of leningbetalingen van welke aard dan ook niet langer worden betaald zonder opgenomen te zijn in deze maatregelen van dit koninklijk besluit, moet er rekening mee worden gehouden dat leveranciers en bankentiteiten dit kunnen claimen met het overeenkomstige vertragingsrente die ze hebben vastgesteld.