dees(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us
dees(+34) 968 19 50 45
·
info@imontlegal.com
·
Mon - Fri 09:00-14:00
Contact Us

Het testament in tijden van Covid-19

Het testament in tijden van Covid-19

Zoals iedereen weet, heeft de Wereldgezondheidsorganisatie de door Covid-19 veroorzaakte gezondheidscrisis verheven tot de categorie van een internationale pandemie.

In ons geval keurde de Spaanse staat koninklijk besluit 463/2020 van 14 maart goed, waarin de alarmtoestand werd uitgeroepen voor het beheer van de gezondheidscrisissituatie veroorzaakt door Covid-19.

De afgelopen weken hebben we talloze verzoeken ontvangen om erachter te komen hoe, in geval van een mogelijk overlijden door dit dodelijke virus, uw bezittingen door middel van een testament aan de meest geliefde familieleden kunnen worden nagelaten.

Welke opties biedt de Spaanse wet, gezien de huidige situatie, als we een testament willen maken en niet kunnen worden bijgestaan door een notaris?

Zoals voorzien in ons Spaanse burgerlijk wetboek, zijn er drie manieren om een testament af te geven, zonder notariële tussenkomst.

Concreet zullen we twee uitzonderlijke open testamenten bekijken (uitgegeven door een persoon in levensgevaar en in geval van een epidemie) en, als derde modaliteit, het holografische testament.

Testament in geval van een epidemie

In het eerste testament, in het geval van een pandemie, heeft de wetgever de norm aangepast voor deze huidige alarmtoestand.

Deze modaliteit biedt de mogelijkheid om een testament op te stellen zonder tussenkomst van een notaris, voor drie getuigen ouder dan zestien jaar die de erflater (in zijn taal) begrijpen en voldoende capaciteit hebben om de betekenis van de handeling waarvan zij getuigen zijn te begrijpen.

Evenzo verhindert de wet dat de echtgenoot, toekomstige erfgenamen en familieleden door de vierde graad van bloedverwantschap en de tweede graad van affiniteit getuigen.

Testament opgesteld door een persoon in levensgevaar.

Dit type testament maakt het mogelijk dat, wanneer een persoon zich in levensgevaar bevindt, een testament kan afgeven zonder tussenkomst van een notaris, voor vijf geschikte getuigen.

Dit testament is alleen beperkt tot de meest extreme gevallen van de ernst van de erflater, hetzij vanwege het onmiddellijke gevaar van overlijden of het verlies van zijn bevoegdheden. In dit geval moeten de vijf getuigen bovendien de wettelijke leeftijd hebben en voldoen aan de voorwaarden die de wet vereist om zichzelf als geschikt te beschouwen, dat wil zeggen dat zij personen de verstandelijke capaciteit moeten hebben, meerderjarig zijn, de taal van de erflater begrijpen en niet blind of doofstom.

Geldigheidslus

Beide testamenten zijn slechts twee maanden geldig vanaf het moment dat de erflater de levensbedreigende situatie heeft verlaten of de epidemie is opgehouden.

Holografisch testament (handgeschreven)

Dit is een soort testament dat de erflater voor zichzelf schrijft in zijn eigen handschrift.

De vereisten voor het schrijven ervan zijn eenvoudig:

  • Meerderjarig zijn, volle mentale vermogens op het moment van toekenning;
  • Het testament dient volledig in het handschrift van de erflater geschreven te zijn, in zijn eigen taal wanneer hij een buitenlander is; met vermelding van de specifieke datum waarop het wordt verleend en de ondertekening ervan.

Na het overlijden van de erflater moet er een periode van vijf jaar worden voorgelegd aan een notaris, zodat deze de echtheid ervan kan bewijzen en kan protocolizeren. De persoon in bezit van het testament, moet het echter binnen tien dagen na kennisgeving ervan voorlgelegd wordan aan een notaris, en geval hij dit niet doet kan hij verantwoordelijk gesteld worden voor de schade door uitstelgedrag.

Wat als ik me in het buitenland bevindt?

Personen die in het buitenland zich in het buitenland bevinden, kunnen hun testament opstellen volgens de wetten van het land waarin ze zich bevinden, of ze kunnen gebruik maken van het holografisch testament, zelfs als de wetten van het land dit niet toestaan.

Indien mogelijk kunnen zij met het testament opstellen voor een diplomatieke of consulaire ambtenaar van Spanje die dar de notariële functies vervult volgens de formaliteiten van het burgerlijk wetboek. De diplomatieke of consulaire agent zendt een kopie van het open testament, of van het gesloten, geautoriseerd met uw handtekening en zegel, naar het Ministerie van Buitenlandse Zaken, zodat het in uw dossier kan worden gedeponeerd. Evenzo zal de agent, zodra de erflater is overleden, de testamenten of holografieën, waarvan hij de bewaarder is, samen met de overlijdensakte naar het ministerie sturen.

Indien ik een buitenlander ben die resideert in Spanje, mag ik dan ook een holografisch testament opstellen?

Indien u een buitenlander bent die Spanje woont, of hier tijdelijk verblijft, kunt u een holografisch testament opstellen in uw eigen taal.

Indien u onderdaan bent van een lidstaat van de Europese Unie, vergeet dan niet dat u volgens EU-verordening nr. 650/2012 kunt specificeren of u wilt dat uw erfopvolging wordt beheerst door de Spaanse regelgeving, of door de wetgeving van uw nationaliteit. .

Bij Imont Legal & Taxes willen we ons steentje bijdragen en meer dan ooit ons juridisch advies bieden. Onze advocaten blijven thuiswerken en kunnen al uw erfenisvragen beantwoorden en uw dossier analyseren. We weten dat dit moeilijke tijden zijn net veel zorgen, dus we willen u hierin steunen.

Neem gerust contact met ons op om uw vragen te beantwoorden.

#blijfinuwkot

 

Related Posts